Erfenis bij getrouwden

Erfenis

Wat erft de echtgenoot volgens de wet?

Zonder huwelijkscontract leven echtgenoten in een gemeenschap van winst. Het vermogen van de echtgenoten blijft tijdens het huwelijk gescheiden. Als het huwelijk echter wordt gescheiden of één partner overlijdt, vindt er een winstcorrectie plaats. Een getrouwd stel kan echter ook met een notaris een scheiding van goederen of gemeenschap van goederen afspreken. In principe erft de langstlevende echtgenoot een kwart van de nalatenschap naast de kinderen van de overledene. Buiten het huwelijk geboren kinderen hebben hetzelfde erfrecht als wettige kinderen.

Als de echtgenoten leefden in het vermogensstelsel van de gemeenschap van winsten, ontvangt de langstlevende partner een extra kwart van de erfenis als forfaitaire winstvergoeding. In totaal erft hij dus de helft. Dit om langdurige juridische geschillen over de hoogte van de winst te voorkomen. Als het huwelijk kinderloos bleef, erft de langstlevende echtgenoot driekwart van de nalatenschap. Naast de ouders van de erflater of zijn broers en zussen, de zogenaamde erfgenamen van de tweede orde, wordt het aandeel van de echtgenoot in de erfenis met ten minste de helft verhoogd door de forfaitaire winstaanpassing van een kwart tot een totaal van driekwart van het landgoed. Beide ouders of broers en zussen hebben recht op een achtste als er slechts twee broers en zussen van de overledene zijn.

Als de ouders van de overledene ook zijn overleden, erven de broers en zussen van de overledene naast de vrouw – ongeacht hoe hecht de relatie tussen de broers en zussen was. Een vaak ongewenste situatie die met een testament kan worden vermeden.

Wanneer is het zinvol dat een echtgenoot een echtgenoot huurt? In individuele gevallen kan het voor de langstlevende echtgenoot gunstiger zijn om de erfenis af te wijzen, bijvoorbeeld als de werkelijke winst erg hoog is. Als de erflater tijdens het huwelijk vermogen heeft opgebouwd en de langstlevende partner weinig heeft bijgedragen, is het recht op vergoeding van de winst doorgaans hoger dan de forfaitaire winst volgens de wet.

De langstlevende partner kan dan de erfenis afwijzen. Hij eist dan de reguliere verevening van de winst en het zogenaamde kleine verplichte deel. De vordering tot vergoeding van de werkelijke winst wordt in mindering gebracht op de boedel. Als u de erfenis wilt weigeren, moet u dit binnen zes weken na de erfenis aangeven. Laat u zeker adviseren door een deskundige, bij voorkeur een gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Hoe u de juiste advocaat vindt en welke kosten u kunt maken, leest u in onze gids voor juridische kosten.

Wat erft de echtgenoot als de scheiding van goederen is overeengekomen?

Als de echtgenoten de scheiding van goederen in een huwelijkscontract zijn overeengekomen, is de forfaitaire winstuitkering niet van toepassing. De algemene rechtsopvolging is van toepassing. Naast familieleden van de eerste orde, dat wil zeggen kinderen en kleinkinderen, erft de echtgenoot een kwart en naast familieleden van de tweede orde, dat wil zeggen ouders en broers en zussen van de overledene, de helft. Als er geen eerste- of tweedegraads verwanten of grootouders zijn, krijgt de langstlevende echtgenoot de volledige erfenis.

Wat erft de echtgenoot in gemeenschap van goederen?

Als het paar in het huwelijkscontract gemeenschap van goederen is overeengekomen, heeft de langstlevende partner in eerste instantie recht op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Hij erft een kwart van de andere helft van de erflater als er kinderen zijn. Hij krijgt de helft van het deel van de erfenis als er erfgenamen of grootouders van de tweede orde zijn. Anders erft de langstlevende echtgenoot alleen.

Wie erft de inboedel?

Naast hun wettelijke erfenis ontvangt de langstlevende echtgenoot het zogenaamde voorschot. Hiermee worden de spullen bedoeld die tot de echtelijke huishouding behoren. Of de echtgeno(o)t(e) de gehele of slechts een deel van het huishouden krijgt, hangt af van wie erft naast de langstlevende.

Als de overledene kinderen of kleinkinderen achterlaat, kan de echtgenoot alleen de spullen opvragen die nodig zijn om een ​​passend huishouden te voeren. Denk hierbij aan meubels, linnengoed, maar ook de gezinsauto. Hij kan geen luxeartikelen houden, die tot de algemene nalatenschap behoren.

Als het huwelijk kinderloos is en alleen broers en zussen of ouders erven, dan behoort de hele inboedel toe aan de langstlevende, inclusief de dure schilderijen en tapijten. Deze voorvordering is alleen van toepassing op rechtsopvolging. Als er sprake is van een rechtsgeldig testament of een erfovereenkomst, moet de erflater in een legaat aangeven wie welke goederen van zijn huishouden na zijn overlijden moet ontvangen.

Op tijd met testament beginnen

Omdat deze materie best wel ingewikkeld is, is eht raadzaam om op tijd een testament te laten opmaken. Meer informatie op erfrechtonline.

Erfenis bij getrouwden
Schuiven naar boven